نکات مدیریت سرور

راه اندازی سرویس VPN در CentOS

0 187

برای راه اندازی سرویس VPN در سیستم عامل های خانواده RedHat مانند Centos  انواع مختلف کانکشن های VPN  وجود دارد که ما در اینجا نحوه راه اندازی سرویس pptpd  را ارائه میدهیم.

برای راه اندازی سرویس مربوطه دستورات ذیل را وارد نمایید.

echo “localip 172.20.1.1” >> /etc/pptpd.conf
echo “remoteip 172.20.1.2-254” >> /etc/pptpd.conf
echo “ms-dns 8.8.8.8” >> /etc/ppp/pptpd-options
echo “ms-dns 8.8.4.4” >> /etc/ppp/pptpd-options
echo “username * Pa55w0rd *” >> /etc/ppp/chap-secrets
service pptpd restart
echo “net.ipv4.ip_forward=1” >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
iptables -I INPUT -p tcp –dport 1723 -m state –state NEW -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p gre -j ACCEPT
iptables -t nat -I POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -I FORWARD -p tcp –tcp-flags SYN,RST SYN -s 172.20.1.0/24 -j TCPMSS  –clamp-mss-to-pmtu
chkconfig pptpd on
service pptpd restart

شما در فایل /etc/ppp/chap-secrets نام کاربری و رمز عبور جهت اتصال کاربران به VPN سرور رو مشخص می کنید و در قسمت هایی که * گذاشته شده است. به معنی هر نوع کانکشن با هر نوع سیستم عامل می باشد که به نام مثال کاربری با نام username و رمز عبور Pa55w0rd ایجاد شده است.

در صورت هر گونه سوال به بخش پشتیبانی تیکت ارسال نمایید.

در باره نویسنده / 

BlogAdmin

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *